Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר האינטרנט 

אנו מודים לך כי בחרת להשתמש באתר האינטרנט של קבוצת Climax Global Asset Management (להלן: "הקבוצה")

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מתוך טעמי נוחות אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר המפורטים במסמך מדיניות זה. מסמך זה מהווה הסכם לשימושך באתר ובמחשבוני הסימולציה המצויים בו, לקבל תעריפים ועדכונים שוטפים, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לקבלת מידע הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מאת הקבוצה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים במסמך זה, אל תעשה בו כל שימוש, לרבות במידע ובתכנים שבו.

הגנת הפרטיות , אבטחה ושמירת המידע

כל המידע שנמסר על ידך לקבוצה לצורך קבלת הצעות לביטוח או להשקעות פיננסיות, בעבר ובהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הקבוצה, ומוגן באמצעים מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרת, ועל סודיותו.

מערכות המחשוב של הקבוצה רשומות כמאגרי מידע כדין והן מנוהלות ומאובטחות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017.

שמירת המידע נחוצה על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים או השירותים שרכשתם באמצעותנו.

הנך מאשר, שהמידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. המידע והנתונים שיימסרו ישמשו למתן הצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק הביטוח, השקעותיך, מתן שירות לקוחות, דיוור ישיר, ויצירת קשר לצורך מתן מידע בנוגע למוצרים והשירותים שרכשת באמצעות הקבוצה.

במידת הצורך, הקבוצה תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, וזאת לצורך קבלת הצעות לביטוח או למוצרים פנסיוניים ופיננסיים, ולקיום חובות המוטלות על הקבוצה על פי דין. הקבוצה תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר.

כל אדם זכאי לעיין במידע האישי אודותיו אשר מוחזק בידי הקבוצה. הקבוצה תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והקבוצה תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע.

בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות לדוא"ל:    info@climax.co.il

הקבוצה תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

הקבוצה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע הינו כללי על המבקרים באתר ושאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של חברות אחרות וכן קישורים לספקי שירות. הקבוצה אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של הקבוצה בלבד, אלא אם נקבעה מדיניות אחרת לגבי אותו שירות. אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותכם ולא כהמלצה של הקבוצה לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. הקבוצה אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. הסכומים והפרטים הסופיים והמעודכנים לתאריך נקוב, הם אלה הרשומים בחברות הביטוח, הגופים המוסדיים ובתי ההשקעות. הקבוצה אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליטו לבקר באתרים מקושרים, אתם עושים זאת באחריותכם בלבד. בנוסף, שימושכם באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים עליהם, לרבות מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

על מנת להעניק שירות מהיר ויעיל יותר, לשם הזדהותך בכניסה חוזרת לאתר מבלי למלא מחדש פרטים אישיים שונים שנתבקשת למלא בעבר, נעשה באתר שימוש בטכנולוגית Cookies / עוגיות  שהיא סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של הגולשים. כלים אוטומטיים אלו אוספים מידע כללי אודות משתמשי האתר ואודות שימושם באתר. הטכנולוגיה מאפשרת בין היתר לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתר ולשפר את חווית הגלישה והשירות באופן פרסונלי עבורך. באמצעות טכנולוגיה זו הקבוצה מקבלת מידע אודות פעילותך באתר וכן מידע לגבי המחשב או הטלפון החכם ממנו נעשית הגלישה כגון: גרסת מערכת ההפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת טעינת הסוללה, מיקום ועוד. על בסיס המידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה זו הקבוצה רשאית לפנות אליך בין היתר למטרות שירות, שיווק (בכפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות על בסיס הפעולות שביצעת באתר או על בסיס מידע המתקבל מהעוגיות או באמצעותן.

הימנעות מ"פישינג"

קבוצת Climax Global Asset Management מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותחקורן בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.

הקבוצה לא תפנה לעולם ללקוחותיה בדוא"ל בבקשה למסור את הקוד האישי הסודי שלהם או כל פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.  

לכן אין להיענות בדוא"ל לכל בקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל "בשם הקבוצה" ואין למסור את שם המשתמש והסיסמא או כל פרט מזהה אחר לאף גורם.

אם קיבלת הודעה "דחופה" המורה לך למסור את פרטי האימות האישיים שלך תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסור את הפרטים, או הודעה המאיצה בך להחליף סיסמא או למסור אותה מסיבה כלשהי, זוהי הודעה חשודה ואסור להיענות לה. יש לבדוק את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ולדווח לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת מייל: info@climax.co.il

במידה ומסרת באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם. במידה ונמסר באתר המתחזה שם משתמש ו/או סיסמא לאתר, יש להחליפם באופן מידי.

הקבוצה משתמשת באמצעים מתקדמים לשם אבטחת המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. הקבוצה אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידם, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים ו/או למחשבים, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח או גופים מוסדיים, ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

שימוש במחשבוני סימולציה ובאזור האישי

מחשבוני הסימולציה, מסופקים באתר באמצעות קישורים לאתרים אחרים.   

פרטים אישיים אשר יוזנו למחשבונים ישמשו אך ורק לצורך חישוב תעריפי פרמיה. פרטים אלה נשמרים במאגר מידע רשום כדין. חשוב לציין, כי אינכם חייבים למסור את הפרטים אך ללא מסירת הפרטים  לא ניתן להשתמש בשירותים אלה.

במסירת הפרטים, הנך מאשר לקבוצה לאסוף ולשמור את המידע , ולעשות בו שימוש , כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובמחשבונים, לרבות העברתו לחברות הביטוח, לגופים מוסדיים או קרנות השקעה וכן לרגולטורים ורשויות החוק בכפוף להצגת צו שיפוטי או בכפוף לכל חוק או תקנה המורים לקבוצה לעשות כן.

כל תוצאות החישובים במחשבוני הסימולציה הינם לידיעה בלבד, ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך המלצה, חוות דעת, שיווק, או ייעוץ, ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוני ובצרכים האישיים והספציפיים של כל לקוח, אשר ייערך על ידי חברת הביטוח או הגוף המוסדי, בהם תבחר לרכוש מוצר פיננסי  או פנסיוני או את הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין התעריפים המוצגים במחשבונים לבין התעריפים של חברות הביטוח, יקבעו תעריפי חברת הביטוח ולקבוצה לא תהא אחריות לגבי קביעתה הסופית של חברת הביטוח.

במסירת מידע במסגרת השימוש באתר יש להקפיד כי המידע הינו נכון, שלם ומדויק. שכן לצורך חישובי הצעות באמצעות המחשבונים באתר, מסתמכת הקבוצה על נתוני חברות הביטוח, ועל נכונות ושלמות המידע שנמסר על ידכם.

במסגרת בקשה להצעת מחיר ו/או בקשה לקבלת מידע בו נמסרו פרטים אישיים לרבות פרטי ההתקשרות, ניתנת הסכמתך להעביר את הבקשה למי מטעם הקבוצה, בכדי לנסות ולתת מענה לאותה בקשה או כדי מענה משלים לפי ראות מקבל הפרטים גם אם איננה תואמת לפרטי הבקשה/הפניה.

הצהרות המשתמש

ההחלטה להשתמש באתר או במחשבונים והאחריות על תוצאות השימוש בהם הנה על המשתמש בלבד, הקבוצה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

המשתמש אחראי על אבטחת המידע המצוי על גבי מחשבו ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר אחר באמצעותו יעשה המשתמש שימוש באתר, על ידי שימוש באמצעים מקובלים וסבירים כגון תוכנת "אנטי-וירוס", שימוש בסיסמא להגנה על קבציו ונעילת מכשירו על מנת למנוע שימוש של צדדים שלישיים במחשבו ו/או במכשירו הסלולארי.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר או במחשבונים שבאזור האישי. כל הזכויות בתוכן המופיע באתר שייכים במלואם לקבוצה או לחברות מקושרות, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר. התוכן נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של הקבוצה, מראש ובכתב. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו. יובהר, כי תנאים אלה חלים על מכלול השימושים האפשרי באתר או במחשבונים, באמצעות מחשב או טלפון סלולארי או מכשיר אחר.

המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את הקבוצה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל שימוש אשר נועד להגביל, להפריע או למנוע את פעילות האתר ו/או את שימושם של משתמשים אחרים באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש של האתר ושל תנאי השימוש הללו. הקבוצה תהיה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין על מנת למנוע כל פעילות מפרה, וזאת מבלי שפעולות כאמור ייגרעו מכל סעד אחד העומד לקבוצה לפי כל דין כנגד השימוש המפר.

הנכם מצהירים ומתחייבים כי לא ייעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנכם מתחייבים כי לא ייעשה בו שימוש לצורך:

 1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
 2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
 3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
 4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
 5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
 6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
 7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
 8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
 9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
 10. לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
 11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

תנאים כלליים

השימוש במחשבונים באתר, אינו מהווה משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם הקבוצה ו/או כל גורם אחר, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח או למוצר פיננסי. התעריפים הסופיים נקבעים על ידי חברת הביטוח, הגופים המוסדיים וקרנות ההשקעה בלבד בכפוף לחיתום אישי. הקבוצה אינה אחראית להחלטתה הסופית של הגוף המוסדי. 

המחשבונים באתר מיועדים לשימוש אישי בלבד. שימוש לעניין זה – לרבות ביצוע השוואת מחירים באמצעות במחשבונים השונים וקבלת הצעת מחיר. כל שימוש כאמור לצורך עסקי –שאינו פרטי ואישי  – אסור ובמקרה של שימוש שאינו אישי או שימוש הנחזה לאישי הרי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לקבוצה, היא רשאית להפסיק השימוש המפר לאלתר וללא התראה כלשהי.

בכפוף לתנאי השימוש הללו, כל אדם, שהינו בגיר, ובעל כשרות משפטית רשאי לעשות שימוש באתר לצורך שלשמו הוא נועד ולשם קבלת מידע על שירותים המסופקים במסגרת האתר ועל ידי הקבוצה.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לברור לאיזה משתמשים להגיש הצעות והיא יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לסרב להציע הצעות.

כל הצעת מחיר לרכישת שירותי ביטוח במסגרת האתר תהיה כפופה לתקנון השימוש של האתר, לתנאי השימוש הללו וכן לתנאים הספציפיים של הצעת המחיר ושל פוליסת  ביטוח או המוצר הפיננסי הרלוונטי.

כן יודגש, כי הקבוצה אינה מתחייבת כי בכל שימוש במחשבונים באתר יוכל המשתמש לקבל את כל ההצעות המוצגות באתר. הצטרפות סופית למוצרי ביטוח או פיננסים כפופה לחיתום אישי ולקבלת אישור הגוף המוסדי, קרנות ההשקעה או חברת הביטוח.

זכויות שימוש וקניין רוחני 

השימוש באתר, במחשבונים ובאזור האישי, מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות שלשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת , התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה וחוסים אינם רשאים להשתמש בסימולטור בעצמם, אלא באמצעות האפוטרופוס החוקי.

האתר, המחשבונים והאזור האישי, מכילים חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download)או "שליפה" לצורך שימושו האישי בלבד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (Upload), לשלוף, לשדר להפיץ, לפרסם מידע, או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

נוסף על כך, המשתמש אינו רשאי לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר או של כל רשת או שרת שבשימוש הקבוצה, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של הקבוצה, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, או פריצה למחשבונים , לאזור האישי או למערכות המחשוב התומכות בכל אלה.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות הקבוצה על פי כל דין, הקבוצה רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר, ללא כל הודעה מוקדמת.

הגבלת אחריות

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

בשירות יופיעו תכנים שונים. בחלקם תכנים שמקורם בסוכנות ו/או תכנים אחרים שמקורם בצדדים שלישיים אחרים. הקבוצה עושה מאמץ רב כי התכנים יהיו ברורים ומדויקים אולם היא אינה אחראית לטעויות, להשמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים, העלולים להתרחש בתכנים כאמור. כמו גם במקרה של הצגת נתונים או קבלת החלטה כלשהי לרכישת שירות אחר יש לקרוא את כל תנאי השירותים המוצעים על ידי נותן השירות הרלוונטי.  

המשתמש באתר ובמחשבונים, מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הקבוצה, מנהליה, נושאי משרה שבה, בעלי מניותיהם, עובדיהם והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר או במחשבונים, בניגוד לתנאי השימוש.

הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש, לרבות בגין אובדן מידע ו/או כתוצאה מניתוקים, שיבושים ו/או תקלות אחרות בקשר עם העברת מידע באופן ממוחשב.

הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או לציוד אחר של המשתמש כתוצאה מהשימוש שלו באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבו של המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של הקבוצה.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים או בקשר אליהם.

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

הקבוצה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

כן, רשאית הקבוצה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

ט.ל.ח

בברכת גלישה מהנה ומועילה.

עודכן לאחרונה: 28.6.2021

לתיאום פגישה מקצועית

כתובתנו:  אפעל 25, פ"ת | מגדל אמות פלטינום – קומה 6 | info@climax.co.il | טלפון: 03-7196414